Facebook
Logo

 

 

32 42 42 797 Telefon 502 64 61 69

poczta@biuro-hossa.eu

ZUS. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych – Umowa o pracę i umowa zlecenia oraz prowadzenie działalności

  • Marzec 10, 2016

ZUS. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych – Umowa o pracę i umowa zlecenia oraz prowadzenie działalności

a. Umowa o pracę i umowa zlecenia z własnym pracodawcą oraz prowadzenie pozarolniczej działalności 

Jeżeli osoba, która wykonuje równocześnie pracę na podstawie umowy o pracę i zawartej z własnym pracodawcą umowy zlecenia, dodatkowo prowadzi pozarolniczą działalność, obowiązkowe są dla niej ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę oraz – niezależnie od wysokości osiąganej w ramach stosunku pracy podstawy wymiaru składek – również ubezpieczenia z tytułu umowy zlecenia. Taka umowa zlecenia jest traktowana bowiem jak umowa o pracę.

W związku z art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli pozarolniczej działalności osoba ta podlega dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Przykład

Wspólnik spółki jawnej, od 1 marca 2015 r., wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą. Z tytułu umowy o pracę osiąga miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 950 zł, z tytułu umowy zlecenia miesięczne wynagrodzenie wynosi 1500 zł.
Osoba, o której mowa, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy i umowy zlecenia. Z tytułu bycia wspólnikiem spółki jawnej ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla niej dobrowolne, gdyż łączna podstawa wymiaru składek z umowy o pracę i umowy zlecenia, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2015 r. – 1750 zł).

b. Umowa o pracę i umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności

Pracownik wykonujący jednocześnie pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca, prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy.
Ponadto, jeżeli podstawa wymiaru składek z umowy o pracę, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi mniej niż minimalne wynagrodzenie, osoba ta obejmowana jest również obowiązkowo ubezpieczeniami z kolejnego tytułu. Drugi obowiązkowy tytuł do podlegania ubezpieczeniom jest ustalany w zależności od wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy zlecenia.
W przypadku, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ze stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę, to zarówno z tytułu wykonywania umowy zlecenia, jak i z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej osoba ta podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym dobrowolnie.

Przykład 1

Osoba wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A. W umowie określono datę rozpoczęcia wykonywania pracy na dzień 1 kwietnia 2016 r. Rozwiązanie umowy nastąpiło z dniem 31 maja 2016 r. Osoba ta w dniu 2 kwietnia 2016 r. została zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu przez płatnika B. W umowie o pracę nie ma zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia. Comiesięczna podstawa wymiaru składek z tytułu umowy o pracę wynosi 1 000 zł. Następnie osoba ta od 15 kwietnia 2016 r. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej C, z tytułu której spełnia warunki ustawowe do ustalania podstawy wymiaru składek ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zasadach określonych w art. 18a ustawy (30% minimalnego wynagrodzenia za pracę). Umowa zlecenia nie jest wykonywana na rzecz pracodawcy, tj. płatnika B.
W kwietniu 2016 r. przychód z tytułu umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A wynosi 0 zł, a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu prowadzenia działalności C – 296 zł (kwota 30% minimalnego wynagrodzenia pomniejszona w stosunku do połowy miesiąca), a w maju z tytułu umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A przychód wyniósł 1 000 zł, a z tytułu prowadzenia działalności C podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniosła 555 zł (30% minimalnego wynagrodzenia).
Osoba ta w kwietniu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z wszystkich trzech tytułów. W maju podlega z tytułu umowy o pracę zawartej z płatnikiem B oraz umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A. Prowadzenie działalności gospodarczej w maju 2016 r. nie rodzi obowiązku tych ubezpieczeń niezależnie od wysokości jaka zadeklarowana zostałaby do podstawy wymiaru składek za ten miesiąc.

Przykład 2

Osoba wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A. W umowie określono datę rozpoczęcia wykonywania pracy na dzień 1.04.2016 r. Rozwiązanie umowy nastąpiło z dniem 31.05.2016 r. Osoba ta w dniu 2.04.2016 r. została zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu przez płatnika B. W umowie o pracę nie ma zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia. Comiesięczna podstawa wymiaru składek z tytułu umowy o pracę wynosi 1 000 zł. Następnie osoba ta od 15.04.2016 r. rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności C (właściwa dla niej minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).
Umowa zlecenia nie jest wykonywana na rzecz pracodawcy, tj. płatnika B.
W kwietniu przychód z tytułu umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A wynosi 1 500 zł, a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu prowadzenia działalności C – 1 297,60 zł (kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pomniejszona w stosunku do połowy miesiąca), a w maju z tytułu umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A przychód wyniósł 1 500 zł, a z tytułu prowadzenia działalności C podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 433 zł (kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Osoba ta w kwietniu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy o pracę B oraz do 14 kwietnia 2016 r. – z tytułu umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A. Od 15 kwietnia oraz w maju 2016 r. podlega tym ubezpieczeniom z tytułu umowy o pracę zawartej z płatnikiem B oraz prowadzenia działalności C.

www.zus.pl